Over Social design


Voor wie en met wie doen we het?

Als social designers werken we vanuit de overtuiging dat mensen en wat er voor hen toe doet centraal zouden moeten staan als we nadenken over de toekomst. We zijn geïnteresseerd en bedreven in het maken van ruimte om op nieuwe manieren aan complexe problemen te werken. Daar hoort bij: het ontwerpen van een nieuw en verrassend handelingsperspectief. Zo’n perspectief kan onvermoede kwaliteiten blootleggen en mensen weer enthousiast maken om aan een probleem te werken.


Nederland staat voor een grote uitdaging.

Covid is in haar omvang en impact nieuw. Tegelijk zien we dat Covid in de wijken waar wij werken en maken, allerlei problemen die al bestonden, versterkt worden. Eenzaamheid, armoede, afstand tussen generaties, tussen culturen, tussen kopers en huurders, afnemende cohesie, afnemende kwaliteit van openbare ruimte. Het zijn allemaal vraagstukken die urgenter en erger kunnen worden als dagelijkse (toevallige) ontmoetingen van mensen en hun actieradius afnemen. Dat is vaak niet meteen zichtbaar. Vandaag de dag zijn veel urgente problemen tot op zekere hoogte ‘stil’.


“De Nacht Club helpt ons om het sociale en fysieke te overbruggen door een structureel gesprek met de wijk te voeren. Dat het spannend is zorgt ervoor dat mensen zich uiten over hetgeen dat subjectief speelt. De Nacht Club helpt ons om echt te leren luisteren naar wat er speelt in de wijk.”

– Cynthia, wijkmanager IJsselmonde Rotterdam


Wat is Social Design?

Social Design is een relatief jong vakgebied dat zich zowel vanuit de wereld van ontwerp als de kunst ontwikkelt. De volgende elementen komen in verschillende aanpakken in Nederland en buitenland terug:

Mensen en hun verlangens en drijfveren
staan centraal.


Als designers delen we een fascinatie om de aannames die mensen over elkaar hebben te doorbreken, en verschillende werelden bij elkaar te brengen. Verschillende leefwerelden van bewoners in wijken, maar ook leefwerelden van bewoners en de systeemwerelden waarin veel professionals en ambtenaren werken. Dat is nu extra belangrijk, omdat de Covid crisis kan leiden tot ‘jumping to solutions’, bijvoorbeeld overmatige controle en systemische oplossingen in de publieke ruimte die niet aansluiten bij de belevingswereld van mensen.


Ontmoetingen tijdens De Nacht Club #2 Nachtwandeling in Rotterdam Reyeroord

Het ontwerpen van nieuw perspectief.


We ontwerpen nieuw perspectief waar verschillende partijen zich in kunnen herkennen. Concreet perspectief dat helpt gebruik te maken van zowel expertise van professionals als ervaring van bewoners. Zodat enthousiasme ontstaat en mensen in beweging komen. Wij zijn er van overtuigd geraakt dat het handelingsperspectief van De Nacht Club veel kan betekenen voor de relatie tussen de leefwerelden van bewoners onderling, en de relatie tussen die leefwerelden en de systeemwereld van overheden en instanties. De Covid crisis maakt dit extra urgent: vertrouwen onderling en naar overheden en instanties staat steeds onder druk. Tegelijk zien we een grote potentie voor De Nacht Club, de mogelijkheid voor bewoners en professionals om de wijk en de nacht terug te winnen als verblijfplaats, leefplek.

Uitproberen en leren.


We kunnen er niet omheen: we gaan de komende jaren veel leren, van en met iedereen die zich bezig houdt met transities. Ontwerpers leren het liefst door te doen en door uitproberen in de praktijk: prototyping. De Nacht Club is daarbij geen middel. Wij zien het als een interventie met de potentie om wijken en manieren van samen leven te veranderen. Er ontstaat een groeiend netwerk van leden en ideeën hoe anders om te gaan met de publieke ruimte.